Shooting day : 2021/11/27

Photo : Yurika Kono
https://www.yurikakono.com/